Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Skuldsanering  print

Thu 20. Oct 16 13:17

20050305_160746_0.gif?src=.gif?src=.png
Skuldsanering

Vem kan få skuldsanering
Sedan den 1 juli 1994 har vi i Sverige en lag om skuldsanering.

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder – helt eller delvis.

Skuldsaneringslagen har tre viktiga syften:
Den ska ge svårt skuldsatta personer möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och därigenom få en ny chans till ett drägligare och mer samhällsnyttigt liv.
Ett annat syfte är att lagen ska verka förebyggande genom att kreditprövningarna blir noggrannare. Färre människor får då skulder som de inte klarar av att betala.
Slutligen är det meningen att borgenärerna ska få åtminstone en del av sina fordringar betalda.

Skuldsaneringen ska genomgående bygga på ditt eget agerande. Det är viktigt att du visar en uppriktig vilja att komma till rätta med dina ekonomiska problem och att du aktivt bidrar till den utredning som krävs.


Steg 1 Frivillig överenskommelse
I steg 1 ska du försöka åstadkomma en frivillig överenskommelse med dem som du har skulder till, dina borgenärer. Du kan få hjälp hos kommunens konsumentvägledare. Det är viktigt att du verkligen försöker nå en överenskommelse med dina borgenärer. Att du ansträngt dig är en förutsättning för att du ska beviljas skuldsanering.

Steg 2 Ansökan om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten
Misslyckas du med att uppnå en frivillig överenskommelse i steg 1 kan du ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten i den region där du är bosatt. Även hos kronofogdemyndigheten är förfarandet frivilligt.

Steg 3 Ditt ärende går till tingsrätten
Steg 3 innebär att ditt ärende överlämnas till tingsrätten för avgörande, om kronofogdemyndighetens förslag till frivillig skuldsanering inte godtas av samtliga borgenärer. Tingsrätten kan då fatta ett beslut som blir tvingande för dina borgenärer.
Tingsrätten kan även ta upp ett skuldsaneringsbeslut under betalningens gång för omprövning om Du t ex missköter Dina betalningar. Beslutet kan också omprövas om Du får förändrade ekonomiska förhållanden.

Kronofogdemyndigheten utreder och beslutar
När du ansökt om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten i steg 2 ska myndigheten utreda om du uppfyller förutsättningarna för att få skuldsanering enligt lagen. Kronofogdemyndigheten utreder tillsammans med dig dina ekonomiska och personliga förhållanden.

För att du ska beviljas skuldsanering måste du uppfylla vissa krav.

Formella krav
Du skall vara en fysisk person (privatperson)
Du skall ha hemvist i Sverige
Du får inte ha näringsförbud
Du får inte tidigare ha blivit beviljad skuldsanering enligt steg 2 eller 3.  
Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl att bevilja skuldsanering ännu en gång.

Övriga krav
Du kan inte betala dina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det ska i princip inte gå att se att detta förhållande kommer att upphöra inom överskådlig tid (s.k. kvalificerad insolvens).
Dina personliga och ekonomiska förhållanden ska vara sådana att det är skäligt att medge skuldsanering.

Vid skälighetsbedömningen beaktas särskilt följande omständigheter:

Ditt behov av ekonomisk rehabilitering
Ø De ansträngningar du gjort för att betala dina skulder och för att uppnå en frivillig överenskommelse med dina borgenärer före ansökan om skuldsanering.
Ø Skuldernas ålder. Större delen av skuldbördan bör vara 3 år eller äldre.
Ø Omständigheterna vid skuldernas tillkomst.
Ø Din medverkan under utredningen och handläggningen hos kronofogdemyndigheten.

Beslut att inleda skuldsanering
Om samtliga förutsättningar anses vara uppfyllda beslutar kronofogdemyndigheten att inleda skuldsanering. Beslutet att inleda skuldsanering kungörs och alla borgenärer som har en fordran på dig uppmanas att anmäla denna till myndigheten. Beslutet att inleda skuldsanering registreras hos kreditupplysningsföretagen.

Förslag till skuldsanering
Tillsammans med kronofogdemyndigheten upprättar du ett förslag till skuldsanering. Förslaget innefattar också en betalningsplan, som löper normalt på fem år. Denna grundas på din betalningsförmåga. Det du och din familj behöver bestäms med utgångspunkt i förbehållsbeloppet vid utmätning i lön. Med de inkomster som överstiger förbehållsbeloppet ska du betala av dina skulder. Förslaget sänds sedan till dina borgenärer.

Godtar samtliga borgenärer förslaget fastställs det av kronofogdemyndigheten i ett beslut om frivillig skuldsanering.

Under dessa 5 år ansvarar du för att borgenärerna får sina pengar enligt uppgjord betalningsplan. Så länge skuldsanering pågår ligger betalningsanmärkningen kvar, men efter avslutad skuldsanering är den borta.

I och med beslutet blir du befriad från betalaningsansvar för den del av dina skulder som inte ska betalas enligt planen.

Vilka skulder kan saneras
Skuldsaneringen omfattar alla skulder Du har när beslutet om att inleda skuldsanering fattas. Studieskulder, villkorade skulder eller skulder som ännu inte förfallit till betalning kan undantas.

Skuldsaneringen kan dock aldrig omfatta följande skulder
Ø Skuld på familjerättsligt underhåll
Ø Skuld som är förenad med panträtt eller rätt för borgenär att hålla kvar egendom så långt säkerheten förslår
Ø Skuld som täcks av utmätt egendom
Ø Skuld som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation
Ø Skuld som är tvistig.

De skulder som ingår i skuldsaneringen har lika rätt. Alltså har alla borgenärer lika rätt till betalning i proportion till sina fordringar.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta Hallå Konsument på nr 0771-525 525


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601